Revisjon

En støttespiller du kan stole på

Vårt hovedmål som revisor er å fungere som en god støttespiller for våre kunder og styrke grunnlaget for riktige beslutninger. Derfor bruker våre medarbeidere like mye tid på å forstå interne rutiner og prosesser som å analysere finansiell informasjon. Ved å konsentrere revisjonen om de områdene som har størst risiko sikrer vi en kostnadseffektiv og proaktiv revisjon av høy kvalitet. Denne måten å jobbe på bidrar igjen til å skape bedre rutiner, intern kontroll og regnskapsrapportering – selve grunnlaget for effektiv styring og lønnsomhet.

Ekstern revisors lovpålagte oppgave er å foreta en uavhengig finansiell revisjon. Dette er en kontroll av avlagt regnskapsinformasjon, med formål å avlegge en bekreftelse på at regnskapet er i henhold til lover, regler og standarder i revisjonen. Det er viktig å merke seg at revisjonen ikke er en fullstendig kontroll av all regnskapsinformasjon. Revisjon er en utvalgsbasert kontroll hvor det foretas gjennomgang av styringssystemer, analytiske kontrollhandlinger og stikkprøvekontroller for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil.

Vi avgir lovbestemte redegjørelser og bekreftelse for aksjeselskaper, til aksjeeierne i aksjeselskap og til Foretaksregisteret vedrørende stiftelse, avtaler med aksjonær/konsernselskap, kapitalforhøyelse, kapitalnedsetting, fusjon, fisjon, uttreden og utløsning, omdanning og oppløsning. Formålet med redegjørelsene er å gi generalforsamlingen et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt å beskytte så vel kreditor- som eierinteresser.

Revisjon av årsregnskap

Årsregnskap er en svært viktig del av en hver bedrifts økonomiske oversikt. Årsregnskapet brukes ikke bare av bedriften internt, men det er også svært nyttig for kunder, samarbeidspartnere, investorer, statlige organ, bank institusjoner og mange flere. Et ryddig og oversiktlig årsregnskap er også essensielt for bedrifter som tenker på å kjøpes opp eller børsnoteres, og rot i dette kan føre til at ting faller sammen i en forhandlingssituasjon eller notering.

Dessuten er det slik at et ryddig og godt ført årsregnskap er med på å skape troverdighet hos andre, der potensielle partnere eller investorer ser at bedriften har struktur og orden.

Vi i Vekst Revisjon tilpasser våre revisor oppgaver til den enkelte bedrift, og skalerer våre løsninger etter størrelse og behov.

Begrenset revisjon av delårsregnskap

Vi kan også tilby begrenset revisjon, som i praksis betyr en rimeligere løsning enn en full revisjon. En begrenset revisjon vil likevel være med på å bygge tillitt og troverdighet ovenfor eventuelle investorer og partnere, og har mange av de elementene man finner i en fullstendig revisjon.

En slik type revisjon kan brukes for å se om delårsregnskapet gir et riktig bilde av den faktiske situasjonen.

årsregnskap

Avtalte kontrollhandlinger

Vekst Revisjon gjør det enkelt for deg å ha ekstra kontroll på enkelte regnskapsposter. Med vår gjennomgang får du også en detaljert tilbakemelding på eventuelle funn vi har gjort. På denne måten kan du finne trygghet i at de regnskapsposter som er særdeles viktig å overvåke, blir gjennomgått i dybden.

Du vil også få en oversikt om de faktiske internkrav overholdes.

kontrollhandlinger

Attestasjonsoppgaver

  • Skattefunn
  • Skjenkebevilling
  • Momsrefusjon
  • Lønns-/NAV-refusjoner
  • Omsetningsbekreftelse (omsetningsbasert husleie)
  • Aksjeeierbok
skatt
Ring oss i dag 23 38 38 38
Send oss en epost revisor@vekst-revisjon.no
Besøk oss Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo