Rådgivning

Bredden av vår kompetanse gir riktige beslutninger

Vekst Revisjon AS er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kunder innen et bredt spekter av forretningsområder. Vår størrelse gjør oss i stand til å håndtere store, komplekse revisjonsklienter, samtidig som vi er ”små nok” til å kunne gi full oppfølging også til våre minste klienter. Vi har spisskompetanse innen alle våre kjerneområder; revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Ved behov drar vi samtidig nytte av vårt kompetansenettverk bestående av samarbeidende selskaper, advokater og annen fagekspertise som sikrer at vi alltid er oppdatert på de siste endringer.

Vi kan foreta en fullstendig gjennomgang av selskapets økonomisystemer og økonomifunksjoner for effektiviserings- og forbedringsformål. I samråd med klienten gis det en statusrapport på nåværende tilstand samt anbefalte endringer. Vi bistår samtidig med implementering av endringer og systemer etter ønske.

Internkontroll

God internkontroll er essensielt for at et selskap skal fungere effektivt. God internkontroll gir ledelsen et verktøy for risikostyring, det bidrar til å sikre kostnadseffektiv drift, det reduserer risiko for misligheter og det sikrer kvaliteten på den eksterne regnskapsrapporteringen.

Jo større omfanget av virksomheten er, desto mer bevisst må man være i forhold til opparbeidelse og vedlikehold av et velfungerende kontrollmiljø, herunder implementering av kontrollaktiviteter, ledelsesovervåkning samt informasjons- og kommunikasjonssystem.

Vi kan bidra med en fullstendig gjennomgang og kontroll av selskapets nåværende rutiner og forbedringspotensial. Avhengig av klientens ønsker vil vi foreta kontroller på selskapets nøkkelområder og avgi statusrapport på det nåværende kontrollmiljøet og hvilke endringer som bør foretas. Vi vil også kunne være behjelpelig med den praktiske gjennomføringen av nye kontrollaktiviteter og forbedring av nåværende aktiviteter.

internkontroll oslo

Mislighetsrevisjon

Misligheter er i større grad blitt et merkbart problem i norske bedrifter. Økonomisk kriminalitet er en forretningsrisiko og én enkelt hendelse kan gi betydelig utslag for et selskaps renommé. Uavhengig av selskapets størrelse kan vi foreta en mislighetsrevisjon hvor selskapets sårbare punkter avdekkes, og det gis tilbakemelding på hvordan kontrollrutinene kan endres, slik at risikoen for misligheter reduseres. Det kan også være aktuelt å gå inn i etterkant der misligheter allerede har inntruffet for å avdekke hvordan dette har foregått, og hvordan det for fremtiden kan unngås.

mislighetsrevisjon

Økonomistyring og budsjettering

Økonomistyring innebærer gode systemer for budsjettering, prognoseverktøy samt tilfredsstillende økonomisk rapportering som underbygging for virksomhetsstyringen.

økonomisk styring

Bistand innen skatt, avgift og regnskap

Vi bistår flere av våre kunder med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og noter, samt selvangivelse/ligningsdokumenter, og vi kan samtidig besørge innsending via Altinn-portalen.
Vi kan i tillegg bistå med regnskapsbistand i form av avstemminger, rapporteringer og fullstendig regnskapsavleggelse for selskaper som ikke er våre ordinære revisjonskunder.

skatt og avgift

Selskapsetablering og omstrukturering

En rett organisasjonsform og struktur er viktig for organisering av drift og risikostyring. Omstruktureringer med tanke på å etablere en optimal selskapsstruktur kan være krevende.Vi er en gruppe rådgivere som besitter tung faglig kompetanse innenfor regnskap, skatt og selskapsrett, og har erfaring fra en rekke omstruktureringer, fisjoner og fusjoner. Vi er opptatt av å finne løsninger som er best tilpasset den enkelte virksomhet.

Vi tilbyr følgende tjenester innen omstrukturering av selskap:

  • Vurdering av korrekt selskapsform i forhold til formålet med virksomheten
  • Opprettelse av alle typer selskap
  • Finne optimal selskaps- / konsernstruktur
  • Opprette holdingselskap
  • Skille deler av virksomheten ut i eget foretak (fisjon)
  • Omdanne fra enkeltpersonforetak /ANS /DA til aksjeselskap
selskapsetablering

Management for hire

Vekst Revisjon AS har et rådgivningsmiljø bestående av erfarne, selvdrevne nøkkelpersoner med en etterspurt kombinasjon av konsulent- og ledererfaring. Mange bedrifter har sett behov for at vi går inn og tar ansvar for en kortere eller lengre tid i forbindelse med etablering, omstrukturering eller i en periode der ledelsen er på jakt etter ny leder. Vi har høy gjennomføringsevne og vektlegger forretningsutvikling, økonomistyring og effektivisering av interne kontrollrutiner. Vår målsetting er å være en fullverdig interimløsning for styret/ledelsen for deretter å trekke oss ut i den visshet om at virksomheten har fått en permanent løsning på plass med tilstrekkelig kompetanse.

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

management for hire
Ring oss i dag 23 38 38 38
Send oss en epost revisor@vekst-revisjon.no
Besøk oss Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo